Cổ phiếu là gì? Phân loại cổ phiếu

Cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành, là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu. Phân loại cổ phiếu ta dựa vào vốn hóa thị trường, đặc điểm sở hữu, và mức chi trả cổ tức, xu hướng và các nguyên tắc cơ bản.
Dưới đây là một số tiêu chí phân loại cổ phiếu:
  • Phân loại theo vốn hóa thị trường có: cổ phiếu blue chip (lớn), cổ phiếu midcap (trung bình) và cổ phiếu penny (nhỏ).
  • Phân loại theo đặc điểm sở hữu có: cổ phiếu ưu đãi (người sở hữu nhận một lượng cổ tức cổ định hàng năm) và phổ thông, cổ phiếu hỗn hợp (cổ phiếu ưu đãi với tùy chọn chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông).
  • Phân loại theo mức chi trả cổ tức có: cổ phiếu tăng trưởng (không nhận cổ tức cao), cổ phiếu thu nhập (cổ tức cao hơn so với giá cổ phiếu).
  • Phân loại theo nguyên tắc cơ bản gồm cổ phiếu có giá vượt qua giá trị nội tại của nó và cổ phiếu tiềm năng.
  • Phân loại theo xu hướng giá có loại cổ phiếu theo chu kỳ (thay đổi theo nền kinh tế) và cổ phiếu phòng thủ (không bị kinh tế tác động).
Xem chi tiết phân loại cổ phiếu tại: https://hethongtienao.com/co-phieu/

#cophiêu #stocks #chungkhoan #hethongtienao