Option Contract - hợp đồng quyền chọn là gì?

Hợp đồng quyền chọn (option contract) là một cam kết giữa bên mua và bên bán về một giao dịch tài sản cơ sở với giá xác định trong tương lai, và bên mua có quyền chọn thực hiện giao dịch hay không, trong tương lai, với một khoản phí nhất định cho bên bán. Hợp đồng quyền chọn được xem là một dạng công cụ tài sản phái sinh chứa các tài sản cơ sở khác.
Đặc điểm của hợp đồng quyền chọn là chứa bất kỳ loại tài sản cơ sở bất kỳ khác. Và hợp đồng được phép giao dịch trên thị trường OTC. Người mua bán hợp đồng cũng không cần ký quỹ. Đặc biệt là không mang tính bắt buộc.

Có hai quyền thực hiện khi tham gia vào hợp đồng quyền chọn, là quyền chọn mua và quyền chọn bán. Quyền chọn mua cho phép mua bất kỳ loại tài sản cơ sở, cần một khoản phí (tiền đặt cọc), cần phải thanh toán cho người bán, đến ngày đáo hạn không bắt buộc thực hiện vị thế mua của mình nếu thấy không có lợi.

Xem chi tiết hợp đồng quyền chọn tại: https://hethongtienao.com/hop-dong-quyen-chon/